Nasoruan siGot len nasoruan ta Uluveu

Stat nao!
epub3: klv.epub
PDF
inScript
Crosswire Sword module
Daonlotem lanwis Baebol ia blong yusum long komputa blong yu klv_html.zip
Ethnologue

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 27 Feb 2017 from source files dated 24 Feb 2017

eBible.org certified