8
Nəveɡɨnien i kauvei pen m nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki pen mɨnraha
* Wok Me 15:29Ia nɨkaren səvəi nəveɡɨnien i kauvei pen m nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki pen mɨnraha, kɨtaha səukurən mə kɨtaha pam saməuvehi nukurənien. Nukurənien in nari riti sə iərmama raməfiəutə in tukwe, mətə nokeikeiien rauvrhəkɨn iərmama ruvehe mautə. * Kal 6:3Trɨni mɨnuə iərmama riti rerɨn ramrhi mə rukurən pɨk nari, in rɨpkukurən anan mhə narimnari me səməme in traməkeikei mukurən. * Kal 4:9Mətə trɨni mɨnuə iərmama riti rokeikei Kumwesən, Kumwesən rukurən in.
* 1Kor 10:19, Kal 4:8, Dut 4:35,39, Dut 6:4Rəfo ia nəveɡɨnien i kauvei pen m nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki pen mɨnraha? Ko sani nəveɡɨnien me nəha uə rekəm? Kɨtaha səukurən mə nənɨmwi nari sə kaməfwaki pen min ramahatən pen nɨpwrai nari riti sə rɨpkɨmɨru mhə. Səukurən mwi mə Kumwesən riti mwi riwən mətə kuatia a. Mətə kumwesən eikuə me i kamɨni mə kamharə ia neiai mɨne ia təkure tɨprənə i ko kamharə pərhien ko rəfo? Nɨpərhienien i mə kamɨni mə “kumwesən me” mɨne “iərɨmənu me” irəha həpɨk, * Mal 2:10, 1Kor 12:5,6, Efes 4:5,6, Jon 1:3mətə tukutaha i, səkɨtaha Kumwesən kuatia a, Tata Kumwesən. In nukune narimnari me pam. Ro iamɨnhi irə nɨmɨruien səkɨtaha səvənhi. Iərɨmənu səkɨtaha kuatia a, Iesu Kristo. Narimnari me pam həuku pen irə mharə. Ro iamɨnhi irə nɨmɨruien səkɨtaha ruku pen tukwe.
Mətə nərmama pam həpkukurən amasan mhə nəri nəha. Nərmama nepwɨn nəha ikɨn irəha hənaməfwaki pɨk m nənɨmwi nari me fwe kupwən. Ro pen ipwet mɨne nəpɨn hani nəveɡɨnien i kauvei pen m nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki pen mɨnraha, rerɨnraha rɨrhi mə haməsiai ihi nənɨmwi nari me nəha. Irəha həreɡi pen ia nirəha mə həno noien ərəha tɨ nəri nə mə nahatətəien səvənraha rɨpkɨskai mhə. * Rom 14:17Mətə nəveɡɨnien ko rɨpkuvehi mhə kɨtaha səuvehe ipaka tɨ Kumwesən. Sani uə səpkani mhə ro nəri auər a irə.
* Rom 14:13-15, Kal 5:13Kuvəfi raka nari ia kɨmiaha hiəukurən nəniien nəveɡɨnien me nəha, mətə tihaməkeikei a mhətui amasan tukwe. Rərəha mə noien səkɨmiaha tro nərmama səməme nahatətəien səvənraha rɨpkɨskai mhə həmwei ia noien ərəha. 10 Ik sə ikukurən mə ikukurən nəniien nəveɡɨnien i kauvei pen m nənɨmwi nari sə kaməfwaki pen min. Trɨni mɨnuə iərmama riti nahatətəien səvənhi rɨpkɨskai mhə rətoni ikaməni nəveɡɨnien me nəha, truvi mwi in rəni rɨno noien ərəha. 11  * Rom 14:15,20Trɨni mɨnuə iko iamɨnha irə, nukurənien nəha səim trouraha iərmama i nahatətəien səvənhi rɨpkɨskai mhə, in piəvtaha riti sə Kristo rɨmamhə tukwe. 12 Ia suatuk nəha kɨmiaha hiamo noien ərəha ia Kristo tɨ nəri nə mə hiamo noien ərəha ia piəvtaha me. Rəmwhen hiamo noien riti mamhəuəsi irəha irə nəpɨn nahatətəien səvənraha rɨpkɨskai mhə. 13  * Rom 14:21Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə nəveɡɨnien riti sə iakaməni ramo piak mə trɨmwei ia nərəhaien, ramasan mə takəpwəh nənien mwi nəveɡɨnien nəha nəpɨn riti mə in trəpwəh nɨmweiien.

*8:1: Wok Me 15:29

*8:2: Kal 6:3

*8:3: Kal 4:9

*8:4: 1Kor 10:19, Kal 4:8, Dut 4:35,39, Dut 6:4

*8:6: Mal 2:10, 1Kor 12:5,6, Efes 4:5,6, Jon 1:3

*8:8: Rom 14:17

*8:9: Rom 14:13-15, Kal 5:13

*8:11: Rom 14:15,20

*8:13: Rom 14:21