3
Nɨpran mɨne nərman me səvənraha
* Taet 2:5Ia noien a mwi nəha, kɨmiaha nɨpran me tihaməkeikei mhəsiai nərman me səkɨmiaha. Nənə trɨni mɨnuə irəha nepwɨn həpkɨni mhə nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən, mətə noien a səkɨmiaha truvi irəha həuvehe mhahatətə. Noien səkɨmiaha rəmwhen məpi raka mə hiəɡkiari mɨnraha. Nəpɨn irəha hətoni mə noien səkɨmaha rəmher, hiaməsiai irəha, nənə noien nəha truvi irəha həuvehe mahatətə. * 1Tim 2:9Rərəha mə hiamasan pen ia nɨpwramiaha iruə ia noien nəha sə hiamərəri nɨmwai nukwənemiaha, mamhəuvei pen marəmarə me kɨno ia kol mɨne tɨnari amasan me. Mətə tihamasan pen imwə ia rerɨmiaha sə kɨpkətoni mhə. Ramasan mə tihəuvehe mho nɨpran səməme nətərɨɡien səkɨmiaha rəpou mafafa. Noien iamɨnha irə ramasan anan ia nəmri Kumwesən mɨpkiwən mhə. In i noien səvəi nɨpran ikinan me fwe kupwən səməme hənəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səvənraha ia Kumwesən. Irəha hənaməsiai nərman me səvənraha, nənə ia noien nəha hənamamasan pen ia rerɨnraha. * Jen 18:12Rəmwhen ia Sera, in rɨno nəkwai Epraham, nənə maməkwein in mə iəmə asori səvənhi. Nənə kɨmiaha nɨpwnəti Sera me trɨni mɨnuə hiamo noien amasan, mhəpkehekɨr mhə nari riti sə ramo nehekɨrien.
* Efes 5:25Ia noien a mwi nəha, kɨmiaha nərman me tihaməkeikei mharə kɨmiaha nɨkare rəɡɨmiaha me, mhəukurən mə irəha pran nɨskaiien səvənraha rɨpkɨskai pɨk mhə rəmwhen ia iərman. Kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvei pen nɨsiaiien mɨnraha, tɨ nəri nə mə kɨmiaha mɨnraha tihəuvehi pəri nəri amasan i nɨmɨruien rerɨn. Tiho iamɨnha irə pwəh nari riti trəpwəh nəsisəɡien nəfwakiien me səkɨmiaha
Nəmisəien kamreɡi tɨ noien amasan
Nəɡkiariien sampam. Kɨmiaha pam tihaməkeikei mho nətərɨɡien səkɨmiaha ruvehe mo kuatia, tihapi kɨmiaha me, mhokeikei kɨmiaha me, mho rerɨmiaha rɨməru tukumiaha me, mhəuvehi irapw nətərɨɡien səkɨmiaha. * Mat 5:44, 1Tes 5:15, 1Pit 2:23Trɨni mɨnuə nərmama kamho rərəha ia kɨmiaha, mətə tihəpwəh nərpwɨnien tai nərəhaien. Trɨni mɨnuə nərmama hai m kɨmiaha, mətə tihəpwəh nərpwɨnien. Mətə tihəkwein amasan a ia nirəha. Tiho iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnəkwein kɨmiaha mə tiho noien nəha, mə hiəuvehi namasanien səvənhi. 10 Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Iərmama sə rokeikei nɨmɨruien amasan,
nənə mokeikei mə trɨreɡi ramasan ia nəpɨn me pam,
in traməkeikei məpwəh nɨniien mwi nəɡkiariien ərəha me ia nəramɨn,
məpwəh mwi neikuəien ia tərhun.
11 In traməkeikei mɨrərɨɡ ia noien ərəha me səvənhi, nənə mo a narimnari amasan me.
In traməkeikei mətui suatuk səvəi nəmərinuien, nənə mukurirə i.
12 In traməkeikei mo iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Iərɨmənu ramətoni amasan nərmama səməme hatukwatukw,
nənə mamətərɨɡ amasan ia nəfwakiien səvənraha,
mətə in raməmwəki səməme kamho noien ərəha.”
13 Trɨni mɨnuə hiəskai pɨk tɨ noien amasan me, sin trouraha kɨmiaha? Iərmama riti riwən! 14  * Aes 8:12-13, Mat 5:10, 1Tes 2:20, 4:14Mətə trɨni mɨnuə nəpɨn me nepwɨn nərmama kamho kɨmiaha hiamreɡi rərəha ia nɨpwramiaha tɨ noien atukwatukw səkɨmiaha, mətə ia nətərɨɡien səkɨmiaha, kɨmiaha tihəreɡi ramasan. Tihəpwəh nehekɨrien ia nirəha, mhəpwəh nətərɨɡ pɨkien. 15 Mətə ia rerɨmiaha tihəsiai Kristo mə in Iərɨmənu səkɨmiaha. Tihərer mwatuk ia nəpɨn me pam tɨ nɨrɨpwenien nəɡkiariien səvəi nɨsəməme nəha nərmama səməme tuhəres ia kɨmiaha mə rəfo hiaməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha ia Iesu. 16  * 1Tes 2:12Mətə tihəɡkiari məru mɨnraha ia nɨsiaiien, mhəpwəh noien nari riti sə tro hiəreɡi fwe ia rerɨmiaha mə hiəno nərəhaien. Tiho əpa noien amasan me tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səvəi Kristo. Trɨni mɨnuə hiamo iamɨnhi irə nərmama me i kamhəni nɨkaremiaha mə noien səkɨmiaha rərəha tuhaurɨs tɨ nəɡkiariien ərəha me səvənraha. 17  * 1Tes 2:20Trɨni mɨnuə ia nətərɨɡien səvəi Kumwesən mə hiaməuvehi nəmisəien tɨ noien amasan me səkɨmiaha, ramasan pɨk anan mwi məpi raka mə hiaməuvehi nəmisəien tɨ noien ərəha me səkɨmiaha. 18  * Rom 6:10, Efes 2:18Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kristo rɨmamhə tɨ noien ərəha me. Rɨmamhə nəpɨn kuatia a rɨnəmwhen. Ko rɨpkemhə mhə mwi ia nəpɨn riti. In iərmama atukwatukw anan, mətə rɨmamhə tɨ nərmama həpkatukwatukw mhə mə truvehi kɨmiaha hiəuvən tɨ Kumwesən. Hənousi əpune in nənə nɨpwran remhə, mətə Nənɨmwɨn ro in rətui mwi ia nemhəien səvənhi, 19 nənə ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn nəha in revən mɨni irapw nəɡkiariien riti tɨ nənɨmwɨn me i ia kalapus, 20  * Jen 6–7səməme hənamərui nəkwai Kumwesən fwe kupwən anan nəpɨn Kumwesən ramo nətərɨɡien səvənhi raməpwəmwɨs mameitenhi ia nəpɨn Noa rɨnauvrhəkɨn nɨtətə. Nərmama eit a, irəha kamhəmak ia nəkwai nɨtətə, Kumwesən rɨməuvehimɨru irəha ia nui. 21  * Hip 10:22Nui nəha, in nə nənɨmwi paptaes sə rauvehimɨru kɨmiaha nəha təkwtəkwuni. Paptaes i rɨpko mhə nɨpwran i mə rɨnaikuas raka nəmtɨɡei ia nɨpwrai iərmama, mətə nɨpwran mə hiəres Kumwesən mə rerɨmiaha truvehe mamasan məmher. Paptaes nəha rukurən nuvehimɨruien kɨmiaha iamɨnha irə tɨ nəri nə mə Iesu Kristo rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi. 22  * Mat 22:44, Efes 1:20-21Iesu nəha, in ruvavən raka fwe ia neiai, maməkure ia nɨkare Kumwesən mwatuk, naɡelo me, mɨne nənɨmwɨn me səməme kamhəuvehi nasoriien mɨne nɨskaiien kamhəsiai in, mamho nəkwan.

*3:1: Taet 2:5

*3:3: 1Tim 2:9

*3:6: Jen 18:12

*3:7: Efes 5:25

*3:9: Mat 5:44, 1Tes 5:15, 1Pit 2:23

*3:14: Aes 8:12-13, Mat 5:10, 1Tes 2:20, 4:14

*3:16: 1Tes 2:12

*3:17: 1Tes 2:20

*3:18: Rom 6:10, Efes 2:18

*3:20: Jen 6–7

*3:21: Hip 10:22

*3:22: Mat 22:44, Efes 1:20-21