3
Tramevən ipaka tɨ nəpɨn sampam
* 1Tim 4:1Mətə tikaməkeikei mukurən nəri. Tramevən ipaka tɨ nəpɨn sampam narəien ia tɨprənə i truvehe məknekɨn. * Rom 1:29-31Nərmama tuhokeikei atukw a irəha me, nənə mhokeikei pɨk mane. Irəha tuhəfiəutə atukw irəha me, nənə mhərpwi pɨk irəha me. Irəha tuhəni nəɡkiariien ərəha mhəuəsi nərmama me i. Irəha tuhərui nəkwai tata mɨne mama səvənraha. Nəpɨn tukuvei pen nari amasan riti mɨnraha, irəha tuhəpkɨni mhə tanak tukwe. Irəha tuhəpko mhə nəkur ikinan me ia nirəha. Irəha tuhəpkapi mhə tɨ nərmama, mətə tuhərpwɨn a tai nərəhaien səvənraha. Irəha tuhəni nɨkare nərmama. Irəha tuhəreirei nari, mamho pen a nari ia nəpɨn me, mhəpkokeikei mhə noien amasan. Irəha tuhəuvsini təkutanraha m piəvnraha me, mho akwauakw noien ərəha, mhəpkətərɨɡ mhə tɨ noien səvənraha mɨne nəfe kamho. Irəha rerɨnraha trukuər ia nəɡnəɡɨniien atukw irəha me, mhokeikei pɨk narimnari me nɨpwranraha ramreɡi ramasan irə, nənə, mhəpkokeikei mhə Kumwesən. * Mat 7:15,21, Rom 2:19-20, Taet 1:16Ia nəmri nərmama tukətoni irəha həmwhen ia nəkur əfwaki me, mətə nəɡse Nənɨmwɨn səvəi nəfwakiien riwən ia nirəha. Nənə ik tikaməkeikei mərer isipwɨn tɨ nərmama səməme hamo iamɨnhi irə.
* Taet 1:11Irəha me nepwɨn kamhəuvnimwə ia nəkwai nimwə me mamheikuə ia nɨpran me. Nɨpran me nəha nəɡsenraha riwən, həuvəpəmpəm ia noien ərəha me, nənə narimnari ərəha me səpəmsəpə hokeikei pɨk ramiri irəha. Kamahatən irəha ia nukurənien ia nəpɨn me, mətə ko irəha həpkukurən amasan mhə nəɡkiariien pərhien ia nəpɨn riti. * 2Tim 2:25, Eks 7:11,22, 1Tim 6:5Ikukurən klepa mi nəha Janes mɨne Jampres sə krauni ərəha Moses fwe kupwən. Nərmama me i iakani, irəha həmwhen ia nirau, mamhəni ərəha nəɡkiariien pərhien. Irəha nərmama me nətərɨɡien səvənraha rikou, həpkahatətə pərhien mhə ia Kumwesən. Mətə irəha tuhəpkarə əpwəmwɨs mhə. Nərmama me pam tuhətə sas noien ikou me səvənraha rəmwhen ia nərmama me hənətə sas noien ikou səvəi Janes mɨne Jampres fwe kupwən.
Nəvəhaɡien sampam
10 Mətə ik, Timoti, nəpɨn ikɨnakurirə ia nirak fwe kupwən, ikuvəreɡi raka nahatənien səiou, mɨnətə raka noien səiou sə iakamarə mamo. Ikɨnətə raka nəfe iakaməmwur tukwe ia nɨmɨruien səiou. Ikɨnətə raka nahatətəien səiou, mɨne nətərɨɡien səiou sə iakaməfo mo raməpwəmwɨs. Ikɨnətə raka nokeikeiien səiou, mukurən mwi nərerien səiou sə iakamərer əknekɨn irə ia nəpɨn me. 11  * Wok Me 13:50, Wok Me 14:5,19, Sam 34:19Ikɨnətə raka nometəien me mɨne nəmisəien me kɨno ia nirak fwe ia taon me nəha Antiok mɨne Ikoniam mɨne Listra. Kɨnamometə iou iamɨnhi irə, mətə Iərɨmənu səkɨtaha ruvehi raka iou tɨ nəmisəien me pam nəha. 12  * Mat 16:24, Jon 15:20, Wok Me 14:22Nɨpərhienien, nərmama me pam səməme hokeikei mə tuhəuvehe mho kuatia irəha Iesu Kristo, nənə mamharə ia narəien sə Kumwesən rokeikei, tukaməkeikei kometə irəha. 13 Mətə nərmama ərəha me mɨne nərmama eikuə me narəien səvənraha sə rɨnərəha raka trɨpkuvehe mərəha mwi. Irəha tuhameikuə ia nərmama me, nənə mamheikuə atukw a mwi ia nirəha. 14  * 2Tim 2:2Mətə ik tikaməkeikei məkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien sə kɨnahatən raka ik irə. Ikuvəni raka nɨpərhienien ia nəɡkiariien nəha, mamahatətə əknekɨn irə, mukurən amasan nərmama səməme hənahatən ik irə. 15  * Jon 5:39, 2Pit 1:20-21Fwe ia nouihiien səim ikuvəukurən raka nəɡkiariien me səvəi Nəkukuə Ikinan. Nəɡkiariien me nəha kamhəuvei pehe nukurənien mik. Nukurənien nəha ramiri pen ik ikevən mahatətə ia Iesu Kristo mə Kumwesən truvehimɨru ik. 16  * Rom 15:4, 2Tim 2:21Nəɡkiariien me pam ia Nəkukuə Ikinan haməuku pen tɨ Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən.a Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien i ia vas 16 ro iamɨnhi irə: Nəɡkiariien me pam ia Nəkukuə Ikinan Kumwesən rɨneiahaɡ pehe irə. Nəɡkiariien me nəha hamasitu ia kɨtaha. Kɨtaha səukurən nɨniien nəɡkiariien me nəha mhahatən nərmama, mhəni pui noien ərəha me səvənraha, mhəkoui atukwatukw irəha, mhəvəhaɡ mɨnraha ia noien atukwatukw. 17 Nəpɨn samo iamɨnha irə tro iərmama səvəi Kumwesən ruvehe məmwhen tɨ noien wok amasan me pam.

*3:1: 1Tim 4:1

*3:2: Rom 1:29-31

*3:5: Mat 7:15,21, Rom 2:19-20, Taet 1:16

*3:6: Taet 1:11

*3:8: 2Tim 2:25, Eks 7:11,22, 1Tim 6:5

*3:11: Wok Me 13:50, Wok Me 14:5,19, Sam 34:19

*3:12: Mat 16:24, Jon 15:20, Wok Me 14:22

*3:14: 2Tim 2:2

*3:15: Jon 5:39, 2Pit 1:20-21

*3:16: Rom 15:4, 2Tim 2:21

a3:16: Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien i ia vas 16 ro iamɨnhi irə: Nəɡkiariien me pam ia Nəkukuə Ikinan Kumwesən rɨneiahaɡ pehe irə.