11
Kaha kupwən me hənahatətə ia Kumwesən
* Rom 4:18, 2Kor 5:7Nahatətəien ia Kumwesən ikukurən amasan mə tikuvehi narimnari amasan me ikameitenhi, mani nɨpərhienien ia narimnari me ipkətə mhə ia nənimem. Nahatətəien iamɨnhi in nəha nəfe kaha kupwən me həno ro Kumwesən rəɡnəɡɨni irəha.
* Jen 1:1, Sam 33:6, 2Tes 3:5Nahatətəien ro kɨtaha səukurən amasan mə Kumwesən rɨno neiai mɨne tɨprənə mɨne narimnari me pam ia nəɡkiariien səvənhi, mo narimnari me nəha kamətoni həuku pen ia narimnari me kɨpkətoni mhə. * Jen 4:3-10Epel in rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen ruvei pen nari riti m Kumwesən sə ramasan məpi raka səvəi Ken. Nənə tɨ nəri nə mə in rɨnahatətə ia Kumwesən iamɨnhi irə, nənə Kumwesən rɨni irapw mə in iəmə atukwatukw riti, nənə rerɨn raɡien tɨ nuvehiien narimnari me səvənhi. Nɨpərhienien iəmə nəha ruvamhə raka, mətə noien səvəi nahatətəien səvənhi raməɡkiari ihi m kɨtaha.
* Jen 5:24Inok rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen kuvehi utə in mə trɨpkemhə mhə, nənə kɨpkətoni mhə mwi in tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨməuvehi raka in ia tɨprənə i revən fwe ia neiai. Mətə nəpɨn kɨpkuvehi raka mhə ihi in, Nəkukuə Ikinan rani mə Kumwesən rerɨn raɡien tukwe. Mətə trɨni mɨnuə iərmama rɨpkahatətə mhə ia Kumwesən, in trəfo mo Kumwesən rerɨn raɡien tukwe? In rɨreirei anan noien, tɨ nəri nə mə iərmama riti rokeikei mə truvehe tɨ Kumwesən, in traməkeikei mɨni nɨpərhienien mə Kumwesən ramarə nənə mamo ramasan m nərmama səməme haməmwur mə tuhətoni in.
* Jen 6:13-22, Jen 7:1, 1Pit 3:20, Rom 3:22, 4:13Noa rɨnahatətə ia Kumwesən. Ro iamɨnhi irə nəpɨn Kumwesən rɨnani pen narimnari me min fwe kupwən səməme nərmama həpwəh ihi nətoniien, Noa ramsiai, mamo nəkwan, nənə muvrhəkɨn nɨtətə asori riti mə truvehimɨru nərmama səməme kamharə ia nəkwai nimwə səvənhi. Ia noien i, Noa ramo pui noien ərəha me səvəi nərmama ia tɨprənə, nənə muvehe iərmama riti sə ratukwatukw ia nəmri Kumwesən tɨ nəri nə mə ramahatətə irə.
* Jen 12:1-5, Wok Me 7:2-4Epraham rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen nəpɨn Kumwesən rəkwein in mə trevən ia tənə əpə riti tukuvei pen min, ro nəkwan, mier, mɨreirei mə rauəku. * Jen 26:3, Jen 35:12,17In rɨnahatətə ia Kumwesən ro pen in rarə ia tənə nəha Kumwesən rɨno promes mə truvei pen min. Mətə rɨnamarə ia kwopun nəha ia nimwə tapolen rəmwhen a iəpwɨspwɨs riti. Nənə Aesak mɨne Jekop irau nəha Kumwesən rɨno promes mɨnrahar pəri, irau mwi krauarə a ia nimwə tapolen. 10 Epraham rɨno iamɨnha irə tɨ nəri nə mə in rameitenhi mə trevən ia taon riti sə ramərer ia təkure nəri skai riti. Taon nəha, Kumwesən rɨno mak irə, nənə mɨno raka ramarə.
11  * Jen 18:11-14, Jen 21:2Sera rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen Kumwesən ruvei pen nɨskaiien min mə tro tɨpwɨn. Nəri auər a mə Sera in rɨnəprənemə anan, mətə rərəhi tɨni tɨ nəri nə mə in rɨnətɨɡite ia Kumwesən sə rɨno promes min. 12  * Rom 4:19, Jen 15:5, 22:17, Dut 10:22Ro pen sətoni mə iərmama kuatia a i Epraham rɨnərɡharə ipaka remhə, mətə rərəhi iəkunouihi riti, nənə nərmama ia kwənəkwus səvənhi həuvehe mhəpɨk mhəmwhen ia kəməhau me ia kəpuapen uə nɨpəkɨr ia nɨkare təsi ko kɨpkəvsini pam mhə irəha.
13  * Jen 23:4, 1Kron 29:15, Sam 39:12, 1Tes 2:11Nərmama me i irəha pam kamhahatətə ia Kumwesən. Mətə nəpɨn irəha hemhə, irəha həpwəh ihi nuvehiien narimnari me nəha səməme Kumwesən rɨno promes mə truvei pen mɨnraha. Irəha hamətoni mə narimnari me nəha haməmak isipwɨn ihi tɨ nirəha, mətə rerɨnraha ramaɡien pɨk mə tuhətoni. Nənə irəha haməni irapw mə hamarə ia tɨprənə i mətə irəha həmwhen a iəpwɨspwɨs me. Tɨprənə i rɨpko mhə imwənraha pərhien. 14 Nəpɨn nərmama haməɡkiari iamɨnha irə ramahatən pen mə irəha hamətui imwənraha atukwatukw. 15 Kamo rerɨnraha ramrhi tənə nəha həməier irə mə in nəha imwənraha atukwatukw ko hərərɨɡ mwi. 16  * Eks 3:6,15, Mak 12:26Mətə irəha həpkrərɨɡ mhə tɨ nəri nə mə hokeikei tənə əpə riti sə ramasan məpi raka, in nəha fwe ia neiai. Ro pen Kumwesən rɨpkaurɨs mhə mə irəha tuhəkwein in mə Kumwesən səvənraha, tɨ nəri nə mə in rɨnəpnəpenə raka ia taon riti səvənraha.
17 Epraham rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen nəpɨn Kumwesən raməkiri nahatətəien səvənhi, rəmrutə Aesak ia təkure nɨfatə. Ia nəpɨn nəha Epraham i Kumwesən rɨno promes me min ramərer mwatuk mə trousi əpune tɨni anan kuatia. 18 Kumwesən ruvəni raka tukwe mə, “Epraham, nɨmwipwɨm me səməme tuhəuku pen ia Aesak irəha nə takəvsini irəha mə kwənəkwus me səim.” 19  * Rom 4:17Mətə Epraham ramərer mwatuk mə trousi əpune tɨni, tɨ nəri nə mə rerɨn rarhi mə Kumwesən rukurən noien iərmama rətui mwi ia nemhəien. Ro pen nəpɨn ruvehi raka tɨni ia nɨfatə rəmwhen mə in rɨnətui mwi ia nemhəien.
20  * Jen 27:27-29, Jen 27:39-40Aesak rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen rəfwaki mə Kumwesən trəkwein amasan ia Jekop mɨne Isau, mamɨni irapw narimnari me səməme tuhəpkuvehe ia nəpɨn riti.
21  * Jen 48:15-16Jekop rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen nəpɨn ipaka remhə, in rəfwaki mə Kumwesən trəkwein amasan ia tɨni Josef mi. In rɨnərpwi kaskɨn mərer əmakəmak, nənə maməɡnəɡɨni Kumwesən.
22  * Jen 50:24-25, Eks 13:19Josef rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen nəpɨn ipaka remhə, in rəɡkiari ia nəpɨn nəha sə kwənəkwus me səvəi nəkur Isrel tuhəier fwe tənə Ijip, mɨni mə tuhəfo ia nɨkəkrin me.
23  * Eks 1:22, 2:2Tata mɨne mama səvəi Moses krɨnouahatətə ia Kumwesən, ro pen nəpɨn Moses rətui, irau krouətoni mə in iəkunouihi amasan riti, nənə krouərkwafə i roueste məkwə kahar. Nənə irau kroupkhekɨr mhə nəruien nəɡkiariien səvəi kiɡ.
24  * Eks 2:10-12Moses rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen nəpɨn in rupwinari, rəpwəh nəseniien mə tukəkwein in tɨni prən ouihi səvəi Fero, kiɡ səvəi nəkur Ijip. 25 In revən marə irəha nərmama me səvəi Kumwesən muvehi pəri nəmisəien irəha mɨnraha. In rokeikei sə nəha məpi raka mə in tramreɡi ramasan ia naɡienien i kamreɡi ramasan irə nəpɨn ouihi a, naɡienien səvəi noien ərəha. 26  * Hip 10:34-35Ia nətəien səvənhi, kamo naurɨsien min tɨ Kristo sə trɨpkuvehe ramasan məpi raka nautə me pam ia tənə Ijip. Nətəien səvənhi ro iamɨnha irə tɨ nəri nə mə in raməti pen ia nərəkuien sə Kumwesən truvei pen min. 27  * Eks 12:51, Eks 14:13,14, Rom 1:20, 1Tim 1:17, Hip 11:1Moses rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen in rier ia tənə Ijip məpwəh nehekɨrien ia kiɡ nəha sə niemaha raməpi pɨk. In rɨpkəti ərari mhə mə trɨrərɨɡ, mətə ramərer əknekɨn rəmwhen mə in ramətoni Kumwesən i iərmama rɨpkətoni mhə ia nənimen. 28  * Eks 12:21-30In rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen rəmri nəveɡɨnien asori nəha Pasova, məmri mwi noien i nəkur Isrel ho pen netə ia təpinhə ia nimwə me səvənraha kamo aɡelo sə trouraha nəmritaik me rɨrapi irəha hemhə.
29  * Eks 14:21-31Nəkur Isrel me nəha hənahatətə ia Kumwesən, ro pen irəha həpi sɨmwɨn ia təsi əruerəv. Irəha hənavən mhəpi sɨmwɨn rəmwhen hamavən ia tɨprənə əvəhak. Mətə nəpɨn nəkur Ijip haməmwur mə tuhəkurirə irəha, təsi rɨrərɨɡ muvehe mousəman irəha həmwhenɨmw.
30  * Jos 6:12-21Nəkur Isrel hənahatətə ia Kumwesən, ro pen havən mhəkuraukurau ia nəpai səvəi taon Jeriko meste nəpɨn sefen, nənə nəpai nəha rərkwəpɨr məsas.
31  * Jos 2:1-21, Jos 6:21-25, Jem 2:25Rehap pran səvəi suatuk in rɨnahatətə ia Kumwesən, ro pen in rɨpkemhə mhə irəha nəkur Jeriko səməme hənərui nəkwai Kumwesən. Nəkur Isrel həpwəh nousi əpuneien prən nəha tɨ nəri nə mə rerɨn raɡien mə truvehi iəmə Isrel mi nəha səməmi krɨməuvehe mə trouətoni afafa taon nəha. Irau krauevən fwe ia nimwə səvənhi.
32 Mətə ko iapkəɡkiari mhə mwi rəpwəmwɨs. Səiou nəpɨn riwən mə takəɡkiari ia Kiteon, Parak, Samson, Jefta, Kiɡ Tevɨt, Samuel, mɨne profet me. 33  * Dan 6:22Nərmama kupwən me nəha hamahatətə ia Kumwesən, nənə ro pen həuvehi irapw kiɡ me ia naruaɡənien, mho noien atukwatukw me, mhəuvehi nəfe Kumwesən rɨno promes mɨnraha, mhəsisəɡ ia tərhui laeon me, 34  * Dan 3:23-27mhousi əfi napw asori sə rauək, mhap mhəvtənhi nərmama səməme hənuə tuhərai əpune irəha ia nau səvəi naruaɡənien. Irəha nərmama nɨskaiien səvənraha riwən, mətə Kumwesən ruvei pen nɨskaiien mɨnraha, nənə irəha həuvehe mhəskai tɨ naruaɡənien, mho naruaɡən me səvəi tənə əpə me hap. 35  * 1Kinɡ 17:17-24, 2Kinɡ 4:18-37Nɨpran nepwɨn nəha ikɨn səməme hənahatətə ia Kumwesən, Kumwesən ro nɨpwnətɨnraha me hətui mwi ia nemhəien. Nərmama nepwɨn mwi səməme hənahatətə ia Kumwesən, irəha hənəseni nərmama səməme haməmwəki irəha ho nəmisəien asori ia nɨpwranraha. Irəha həpkəpwəh mhə nahatətəien səvənraha mə nərmama səməme haməmwəki irəha heivi nari ia nirəha. Irəha hamahatətə ia Kumwesən mə in tro irəha hətui mwi ia nemhəien səvənraha ia nɨmɨruien riti sə ramasan məpi raka. 36  * 1Kinɡ 22:24-27, Jer 20:2, 37:15, Jer 38:6Nənə irəha me nepwɨn, nərmama haməfkəmanə ia nirəha, mamhərisi irəha. Nənə irəha me nepwɨn, nərmama hərihi irəha ia jen, nənə mhəuvehi puvnimwə irəha ia kalapus. 37  * 2Kron 24:21Irəha me nepwɨn kɨnəkwi əpune irəha ia kəruəterei. Nənə kərai əmwesi irəha nepwɨn ia so ro nɨpərɨn kəru. Nənə irəha me nepwɨn, kɨnərai əpune irəha ia nau səvəi naruaɡənien. Nənə irəha me nepwɨn hənamarə mamharkahu ia teki nəni mɨne sipsip, nautə səvənraha riwən anan. Nəpɨn me nərmama hamouraha irəha, mamho rərəha anan ia nirəha. 38 Irəha nərmama amasan me. Tɨprənə i rɨpkəmhwen mhə mə irəha tuharə ikɨn. Irəha hamarə əpnapen a fwe ia kwopun akwesakwes ikɨn, mɨne ia təkuər me, mɨne ia nɨpəɡi kəpwier me, mɨne ia nɨpəɡi tənə me.
39 Nɨpərhienien i nərmama kupwən me nəha, irəha pam kani amasan nəɡhɨnraha ipwet mɨne tɨ nahatətəien səvənraha, mətə nəpɨn hənamarə irə həpkuvehi mhə nəfe kɨno promes irə, 40 tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨnətə raka fwe kupwən nəfe tro m kɨtaha ramasan məpi raka. Nənə ia nətərɨɡien səvənhi, in rokeikei mə trukupwən mo kɨtaha mɨnraha səuvehe mho kuatia. Ia noien nəha in rukurən noien kɨtaha mɨnraha səuvehe mhatukwatukw pam.

*11:1: Rom 4:18, 2Kor 5:7

*11:3: Jen 1:1, Sam 33:6, 2Tes 3:5

*11:4: Jen 4:3-10

*11:5: Jen 5:24

*11:7: Jen 6:13-22, Jen 7:1, 1Pit 3:20, Rom 3:22, 4:13

*11:8: Jen 12:1-5, Wok Me 7:2-4

*11:9: Jen 26:3, Jen 35:12,17

*11:11: Jen 18:11-14, Jen 21:2

*11:12: Rom 4:19, Jen 15:5, 22:17, Dut 10:22

*11:13: Jen 23:4, 1Kron 29:15, Sam 39:12, 1Tes 2:11

*11:16: Eks 3:6,15, Mak 12:26

*11:19: Rom 4:17

*11:20: Jen 27:27-29, Jen 27:39-40

*11:21: Jen 48:15-16

*11:22: Jen 50:24-25, Eks 13:19

*11:23: Eks 1:22, 2:2

*11:24: Eks 2:10-12

*11:26: Hip 10:34-35

*11:27: Eks 12:51, Eks 14:13,14, Rom 1:20, 1Tim 1:17, Hip 11:1

*11:28: Eks 12:21-30

*11:29: Eks 14:21-31

*11:30: Jos 6:12-21

*11:31: Jos 2:1-21, Jos 6:21-25, Jem 2:25

*11:33: Dan 6:22

*11:34: Dan 3:23-27

*11:35: 1Kinɡ 17:17-24, 2Kinɡ 4:18-37

*11:36: 1Kinɡ 22:24-27, Jer 20:2, 37:15, Jer 38:6

*11:37: 2Kron 24:21