2
Iesu Krɨsto in iətəmi rəha nasiruiən e tah
Rəhak mɨn kəlkələh mɨn,* 1Təs 2:11 iətətei natimnati mɨn u kəm təmah, mətəniəhu itəmah məmə onəsotoliən təfagə tərah. Mətəu nəmə iətəmi kəti otol təfagə tərah, rəhatah kəti əha ikɨn iətəm tətəghati rəhatah lan kəm Tatə Uhgɨn, Rom 8:34; 1Tim 2:5; Hip 7:25 inu Iesu Krɨsto in Iətəmi Təhruahru. In ko, iətəm təmol sakrifais aru e rəhan nəmiəgəhiən o rəhatah noliən tərah mɨn, kəni o nati u, niəməha otəsol mɨniən Uhgɨn. Rom 3:25; 1Jon 4:10§ Iesu in təmol sakrifais aru e nəmiəgəhiən rəhan o rəhatah noliən tərah mɨn, kəni nati əha, niəməha təsoliən mɨniən Uhgɨn. Iesu in sakrifais, kəni in pris mɨn iətəm təmol sakrifais u. Iesu təsətapuəhiən o Uhgɨn məmə otəni məmə kitah kəməsotoliən noliən tərah kəti, mətəu təmətapuəh o Uhgɨn məmə oteruh itah məmə kitah nətəmimi rəhalah noliən tərah mɨn kəmotos rəkɨs nalpɨniən. Inu nətəlɨgiən mɨn rəfin rəha Uhgɨn, kəni nati u, in təməhmen. Kəni təməsoliən o rəhatah pɨsɨn əmə noliən tərah mɨn, mətəu rəha nətəmimi mɨn rəfin agɨn e nəhue nɨftəni.* Jon 3:17
Kitah okotəhrun əsas məmə kotəhrun Uhgɨn 1Jon 4:13; 5:2 nəmə kitah kautol nəuian. Noliən nəuian u, təsoliən itah kotəhruahru, mətəu tətəgətun əmə məmə kitah kotəhrun Uhgɨn.§ Jon 14:15 Iətəmi u tətəni məmə “Iəkəhrun Uhgɨn,”* Tait 1:16; 1Jon 3:6; 4:7,8 mətəu təsoliən nəuian, in ieiuə, kəni nɨpəhriəniən tɨkə lan. Nətəmimi nətəm kəutohtəu=pən Nostisisɨm, kəutəni məmə ilah kəutəhrun vivi Uhgɨn, mətəu noliən rəhalah təsəhruahruiən. Afin-to e Nəghatiən Əkuəkɨr Rəha Nauəuə u 1 Jon məmə nəkəhrun nətəlɨgiən rəha Nostisisɨm. 1Jon 1:6,8 5-6 Mətəu iətəmi u tatol rəhan nəghatiən,§ Jon 14:15 nolkeikeiən rəha Uhgɨn təmatɨg mɨnpi vivi pəhriən e nɨkin.* 1Jon 4:12 Iətəmi u tətəni məmə tətəhtul=pən lan, Nian tətəni məmə suah iətəmi kəti tətəhtul=pən e Iesu, nɨpətɨn u məmə in tətatɨg lan məsietiən, tatsɨpən lan, tatos rəfin nəsanəniən rəhan ohni, tətahgəl lan, tatɨlpɨn ilau min. otəkeikei mɨtəu suaru kətiəh əmə iətəm Iesu təmɨtəu. Mat 11:29 Noliən u tətəgətun əsas§ 1Jon 2:3 məmə kitah kautatɨg lan.* Jon 15
Kitah kotəkeikei motol nolkeikeiən kəm tah mɨn
Nɨkik keikei mɨn, iəu iəsəteiən nəghatiən vi kəti kəm təmah məmə onəkotol, kəni mətəu iətətei in əuas Dut 6:5; Lev 19:18 iətəm nəmotos rəkɨs e nətuəuiniən, nian nəmotətəu nanusiən təuvɨr; 1Jon 2:24; 3:11,23; 4:21; 2Jon 5,6 nəghatiən əuas u in nəghatiən nɨnotəhrun rəkɨs məmə nəkotolkeikei itəmah mɨn. Mətəu e neruhiən kəti mɨn, nəghatiən u iətəm iətətei tatuvnə o təmah məmə onəkotol, in tətəuhlin məmə nəghatiən vi,§ Jon 13:34 mətəu-inu kɨneruh e suaru vi kəti e nəmiəgəhiən rəha Iesu mɨne rəhatəmah. Mətəu-inu rəueiu, napinəpuiən tɨnətagɨm,* Rom 13:12 konu nəhagəhagiən pəhriən Jon 1:9 tɨnətasiə rəkɨs. Efəs 5:8; 1Təs 5:5
Kəni iətəmi u tətəni məmə in tətatɨg e nəhagəhagiən mətəu tətəməki e pian,§ 1Jon 3:10,15,16; 4:20,21 in tətatɨg əhanəh e napinəpuiən.* 1Jon 1:5 10 Iətəmi u iətəm tolkeikei pian, in tətəhtul e nəhagəhagiən, 1Jon 3:14 kəni nati kəti tɨkə e nɨkin məmə otapitətəl lan, morin. Sam 119:165 11 Mətəu iətəmimi u iətəm tətəməki e pian, in tətatɨg e napinəpuiən,§ 1Jon 1:6 kəni mətan e napinəpuiən, kəni məruru ikɨn tatuvən=pən ikɨn, mətəu-inu napinəpuiən tətəuveg nəhmtɨn.* Jon 11:9; 12:35
12 Rəhak kəlkələh mɨn, iətətei nauəuə u kəm təmah,
mətəu-inu Uhgɨn təmafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəhatəmah e nati u iətəm Iesu təmol.
13 Tatə mɨn, iətətei nati u kəm təmah,
mətəu-inu itəmah nəkotəhrun in, iətəm təmaupən matɨg e nətuəuiniən. Jon 1:1
Nətəm aluə mɨn, iətətei nati u kəm təmah,
mətəu-inu itəmah nəmotehpahu rəkɨs Jon 16:33 iətəmi tərah, Setən.
14 Kəlkələh mɨn, iətətei nati u kəm təmah,
mətəu-inu nəkotəhrun Tatə Uhgɨn.
Tatə mɨn, iətətei nati u kəm təmah,
mətəu-inu itəmah nəkotəhrun in, iətəm təmaupən matɨg e nətuəuiniən.§ Jon 1:1
Nətəm-aluə mɨn, iətətei nati u kəm təmah, mətəu-inu itəmah nəkotəsanən,* Efəs 6:10
kəni nəghatiən rəha Uhgɨn tətatɨg e nɨkitəmah,
kəni nəmotol win e iətəmi tərah, Setən. 1Jon 2:13; Sam 119:9-11; Jon 5:38; Hip 4:12; 1Jon 1:10
Sotolkeikeiən natimnati rəha nəhue nɨftəni
15 Sotolkeikeiən nəhue nɨftəni Rom 12:2 uə natimnati mɨn rəha nəhue nɨftəni. Nəmə iətəmi kəti tatolkeikei nəhue nɨftəni, kəni nolkeikeiən rəha Tatə Uhgɨn təsatɨgiən e nɨkin.§ Jem 4:4 16 Mətəu-inu natimnati rəfin u rəha nəhue nɨftəni, ilah u, kəsotsɨpəniən o Tatə Uhgɨn, mətəu kautsɨpən e nəhue nɨftəni əmə. Natimnati rəfin u rəha nəhue nɨftəni, ilah u, nolkeikei pɨkiən natimnati rəha nəhuvegɨn əmə,* Jen 3:6; Rom 13:14; Efəs 2:3 kəni nolkeikeiən natimnati iətəm tatiuvirəkɨs nəhmtɨtəmi, Prov 27:20 mɨne nəfəriən o rəhalah nautə, mɨne nepətiən. 17 Kəni nəhue nɨftəni u otəpanɨkə. Kəni nolkeikei pɨkiən nautə mɨn otəpanɨkə. Kəni nolkeikei pɨkiən o noliən mɨn rəha nəhue nɨftəni iətəm kautiuvi nətəlɨgiən rəha nətəmimi otəpanɨkə. Hip 12:27 Mətəu iətəmimi iətəm tatol nəuia Tatə Uhgɨn,§ Mat 12:50 in otətatɨg itulɨn.
Tɨkɨmɨr mɨn rəha Krɨsto kɨnəhuva rəkɨs
18 Kəlkələh mɨn, kɨnotevɨg=pən e naunun nian.* Rom 13:11 Nəmotətəu məmə Tɨkɨmɨr rəha Krɨsto Tɨkɨmɨr rəha Krɨsto in “antichrist” e Inglɨs. otuva. 1Jon 2:22; 4:3; 2Jon 1:7 Kəni rəueiu tɨkɨmɨr mɨn rəha Krɨsto tepət, kɨnəhuva rəkɨs.§ 1Jon 4:1 Tol lanəha, kitah kotəhrun məmə, kɨnotevɨg=pən e naunun nian. 19 Nətəmi mɨn u, kəmotəpəh rəhatah niməfaki mɨn* Uək 20:30 mətəu ilah səniəmə rəhatah agɨn mɨn, aupən agɨn mətəuarus=pa u rəueiu mɨne. Nəmə rəhatah agɨn mɨn, kəməsohietiən e tah. Mətəu ilah kəmohiet e tah, kəni tətəgətun məmə ilah səniəmə rəhatah mɨn əhruahru.
20 Mətəu itəmah ko, Iətəmi Əhruahru, in təmalɨku=pɨnə Nətəm Isrel kəutalɨku=pən e rəhn-kapə pris mɨn e oiel, mautol kəni tətəgətun məmə ilah u, səniəmə nətəmimi əpnapɨn əmə, mətəu ilah u, nətəmimi rəha Uhgɨn əmə, nətəm in təmɨtəpɨn o noliən uək u. Kəni e noliən əhmen əmə, Iesu in tətəfa Narmɨn Rəha Uhgɨn kəm nətəmimi mɨn əha nətəm kəutəni nɨpəhriəniən lan, mətəgətun məmə Krɨsto təmɨtəpɨn ilah məmə rəhan əmə. Nətəmimi mɨn u nətəm kautos nalɨkuiən e Narmɨn Rəha Uhgɨn, in təhmen e nəmtətiən kəti məmə ilah u, rəhan mɨn nətəmimi. Tətalɨku=pən e Narmɨn Rəha Uhgɨn e lah məmə ilah kotəhmen o noliən uək rəhan. kəm təmah e Narmɨn Rəha Uhgɨn, 1Jon 2:27; 2Kor 1:21-22 kəni itəmah rəfin nəkotəhrun nati u. 21 Iətətei nati u kəm təmah, səniəmə nəkotəruru nɨpəhriəniən, mətəu itəmah nɨnotəhrun rəkɨs nɨpəhriəniən, kəni motəhrun məmə nɨpəhriəniən təsəuəiən e neiuəiən.§ 2Pitə 1:12 22 ?Pəh u in ieiuə? Iətəmimi u iətəm tətəni məmə Iesu səniəmə in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa. Iətəmimi u inu, tɨkɨmɨr rəha Krɨsto. In təsəniən nɨpəhriəniən e Tatə Uhgɨn mɨne Nətɨn.* 1Jon 4:3; 2Jon 1:7 23 Iətəmi təsəniən nɨpəhriəniən e Nətɨn təruru nosiən Tatə. Iətəmi tətəni nɨpəhriəniən e Nətɨn, in tatos mɨn Tatə Uhgɨn. Jon 8:19; 14:7; 1Jon 4:15; 5:1; 2Jon 1:9
24 Otaskəlɨm tiəkɨs mautol nati nak nəmotətəu e nətuəuiniən, nian nəmotətəu nanusiən təuvɨr. Nəmə nautol, kəni itəmah onəkotəhtul=pən e Nətɨn, mɨne Tatə Uhgɨn. Jon 14:23; 15:4; 1Jon 1:3; 2Jon 9 25 Kəni nati u inu, nəmiəgəhiən itulɨn, in təməni əskasɨk məmə otəfa kəm tah.
26 Iətətei nəghatiən mɨn u kəm təmah mətəni pətɨgəm nətəmimi mɨn u nətəm okotiuvi rəkɨs itəmah.§ 1Jon 3:7 27 Mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm nəmotos e Krɨsto,* 1Jon 2:20 in tətatɨg əhanəh e nɨkitəmah. ?Tol lanəha, pəh mɨn təhrun nəgətuniən nati vi kəti kəm təmah? Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəgətun natimnati rəfin kəm təmah, 1Kor 2:12 kəni nəgətuniən əha rəhan, in nɨpəhriəniən, səniəmə neiuəiən. Tol lanəha, otəhtul=pən əskasɨk e Krɨsto, Jon 15:4 təhmen=pən əmə məmə Narmɨn rəhan təməgətun itəmah məmə nəkotol.
28 Kəni rəueiu əha, kəlkələh mɨn, otəhtul=pən lan, məmə nian in otuva§ 1Jon 3:2; Kol 3:4 kəni kitah kəsotəgɨniən məsotaulɨsiən e nəhmtɨn* Efəs 3:12 e rəhan nuvaiən.
29 Nəmə nəkotəhrun məmə in təhruahru, 1Jon 3:7 onəkotəhrun əsas məmə nətəmimi rəfin nətəm kautol noliən əhruahru, ilah u, nenətɨn mɨn. Jon 1:13

*2:1 1Təs 2:11

2:1 Rom 8:34; 1Tim 2:5; Hip 7:25

2:2 Rom 3:25; 1Jon 4:10

§2:2 Iesu in təmol sakrifais aru e nəmiəgəhiən rəhan o rəhatah noliən tərah mɨn, kəni nati əha, niəməha təsoliən mɨniən Uhgɨn. Iesu in sakrifais, kəni in pris mɨn iətəm təmol sakrifais u. Iesu təsətapuəhiən o Uhgɨn məmə otəni məmə kitah kəməsotoliən noliən tərah kəti, mətəu təmətapuəh o Uhgɨn məmə oteruh itah məmə kitah nətəmimi rəhalah noliən tərah mɨn kəmotos rəkɨs nalpɨniən. Inu nətəlɨgiən mɨn rəfin rəha Uhgɨn, kəni nati u, in təməhmen.

*2:2 Jon 3:17

2:3 1Jon 4:13; 5:2

2:3 Noliən nəuian u, təsoliən itah kotəhruahru, mətəu tətəgətun əmə məmə kitah kotəhrun Uhgɨn.

§2:3 Jon 14:15

*2:4 Tait 1:16; 1Jon 3:6; 4:7,8

2:4 Nətəmimi nətəm kəutohtəu=pən Nostisisɨm, kəutəni məmə ilah kəutəhrun vivi Uhgɨn, mətəu noliən rəhalah təsəhruahruiən. Afin-to e Nəghatiən Əkuəkɨr Rəha Nauəuə u 1 Jon məmə nəkəhrun nətəlɨgiən rəha Nostisisɨm.

2:4 1Jon 1:6,8

§2:5-6 Jon 14:15

*2:5-6 1Jon 4:12

2:5-6 Nian tətəni məmə suah iətəmi kəti tətəhtul=pən e Iesu, nɨpətɨn u məmə in tətatɨg lan məsietiən, tatsɨpən lan, tatos rəfin nəsanəniən rəhan ohni, tətahgəl lan, tatɨlpɨn ilau min.

2:5-6 Mat 11:29

§2:5-6 1Jon 2:3

*2:5-6 Jon 15

2:7 Dut 6:5; Lev 19:18

2:7 1Jon 2:24; 3:11,23; 4:21; 2Jon 5,6

§2:8 Jon 13:34

*2:8 Rom 13:12

2:8 Jon 1:9

2:8 Efəs 5:8; 1Təs 5:5

§2:9 1Jon 3:10,15,16; 4:20,21

*2:9 1Jon 1:5

2:10 1Jon 3:14

2:10 Sam 119:165

§2:11 1Jon 1:6

*2:11 Jon 11:9; 12:35

2:13 Jon 1:1

2:13 Jon 16:33

§2:14 Jon 1:1

*2:14 Efəs 6:10

2:14 1Jon 2:13; Sam 119:9-11; Jon 5:38; Hip 4:12; 1Jon 1:10

2:15 Rom 12:2

§2:15 Jem 4:4

*2:16 Jen 3:6; Rom 13:14; Efəs 2:3

2:16 Prov 27:20

2:17 Hip 12:27

§2:17 Mat 12:50

*2:18 Rom 13:11

2:18 Tɨkɨmɨr rəha Krɨsto in “antichrist” e Inglɨs.

2:18 1Jon 2:22; 4:3; 2Jon 1:7

§2:18 1Jon 4:1

*2:19 Uək 20:30

2:20 Nətəm Isrel kəutalɨku=pən e rəhn-kapə pris mɨn e oiel, mautol kəni tətəgətun məmə ilah u, səniəmə nətəmimi əpnapɨn əmə, mətəu ilah u, nətəmimi rəha Uhgɨn əmə, nətəm in təmɨtəpɨn o noliən uək u. Kəni e noliən əhmen əmə, Iesu in tətəfa Narmɨn Rəha Uhgɨn kəm nətəmimi mɨn əha nətəm kəutəni nɨpəhriəniən lan, mətəgətun məmə Krɨsto təmɨtəpɨn ilah məmə rəhan əmə. Nətəmimi mɨn u nətəm kautos nalɨkuiən e Narmɨn Rəha Uhgɨn, in təhmen e nəmtətiən kəti məmə ilah u, rəhan mɨn nətəmimi. Tətalɨku=pən e Narmɨn Rəha Uhgɨn e lah məmə ilah kotəhmen o noliən uək rəhan.

2:20 1Jon 2:27; 2Kor 1:21-22

§2:21 2Pitə 1:12

*2:22 1Jon 4:3; 2Jon 1:7

2:23 Jon 8:19; 14:7; 1Jon 4:15; 5:1; 2Jon 1:9

2:24 Jon 14:23; 15:4; 1Jon 1:3; 2Jon 9

§2:26 1Jon 3:7

*2:27 1Jon 2:20

2:27 1Kor 2:12

2:27 Jon 15:4

§2:28 1Jon 3:2; Kol 3:4

*2:28 Efəs 3:12

2:29 1Jon 3:7

2:29 Jon 1:13