Siona
1
Iahova Misil Provet Siona Tengan Vasel Xat Mol-Nineva Xil,* e Siona Ien ti Tavei
Siona 1:1-17
E tan tahal Isrel, provet tei da en, hisen Siona, nat Amitai. Vatei, Iahova misepin mi bit, “Utemanon uhe taon xa mahulong tahal Nineva, e usel xat moletin xil xa ladi en. Uhiteni mi xil xa sexien nae xil pupuru pupu pe metok.”
E Siona, ien ti tavei vahusil suse xa be ist tengan ha vasa sepinien na Iahova mi xil. Mak, ma xi biles be wes e suse sav tengan valesae rani. Ba duxoh pasis te taon tahal Sopa, e rute ak, xi mikamet tuturil tei xa di labue xat xi tengan vahe Spen, kantri tei xa be sotin pilei mak e rin xa wes. Ma xi minggal suse nan, e be tuturil ak del boskru xil nen. Di, tuturil ak miloh tengan vahe Spen del Siona xa di milesae ra Iahova.
Melele xa tuturil ak di miloh ba, Iahova pol ni vatiang mu e tas misa xa misa. Sangas tuturil ak vamahoe lel. Boskru xil ulixil mikan pupu, e xil kekes di ladak kes hi nae xil tengan lasa tutouen mi xil. Di, laleh rat holesok xil xa ladi vangit tuturil e laso ni be tas tengan vapol ni tuturil ak vameit mu.
E Siona, xi ba be vangit tuturil ak, ba pat e por sae. Melele xa vatihos be vangit tuturil ak, mikamet Siona ma biteni mini bit, “!Ei! ?Veneh ma di opat mak? Tamea, e usis mi hi nam ve tutouen. Xos xi iaxa mikila en isae e xir e iteh meulien e xir.”
Di, boskru xil lamei vituei e laling nenemien nae tengan lilihi hise xil tengan lakameti xa visi e xil di milihi an tesa ak ba xat xil. E melele xa lapol ni, lalihi his Siona. Ma ba lasepin mini labit, “?Ei, uhiteni mi xamem, veneh ma an tesa ak di bas xir? ?Polien eah iaxa xouk di opol ni? ?Xouk onggo kantri xave e moletin nam xil labe hisit moletin eah?”
Ma Siona biteni mi xil bitene, “Inou nabe man Isrel tei e di namot mi Iahova, Hi te ut nesao xa tepol ni tan e tas.” 10 Di, Siona bit rat xi mi xil bit xi di milosae rani.
Melele xa boskru xil lalonge mak, ulixil mikan pupu ma lasel mini labit, “?Veneh ma xouk otepol tesa pupu temak?” 11 E melele xa lapusi xa vatiang di bemei nggeih pilei mu, lasis Siona labit, “?Uhiteni mi xamem, mupol ni itep minuk tengan isak ni an tesa ak ihe tan?”
12 Ma Siona bit rilomun ni mi xil bitene, “Mupo nou e muso nou nihe tas. Melele xa mupol ni imak, ma tas mei ihos rilomun. Nakila xa vatiang ak bas xir mak venou.”
13 E boskru xil iexil ti tavei tengan laso Siona vahe tas. Misak ni xil lasak tengan lavalis ni tuturil ak vahe ut, e lasakras vengan xa tehe xil mei labe tellep mu e vatiang mei nggeih pilei sung. 14 Ma di, xil ladak kes Iahova labit, “O Iahova, masis minuk li xa onasa longpangasien ti mi xamem ve maten na moletin xai. Reitin, onahas xamem ti li vengan xa xouk, Iahova, otepol ni holesok xil ak testal texo hem e tehusil lingxatien nam kestang.” 15 Di, lapo rat Siona e laso ni be tas. E vatakes, tas mei bos rilomun. 16 Melele xa boskru xil lapusi mak, lamerere ni Iahova himetu. Ma lasa sanien eo tei te memesien mini e xil kekes lapol ni hitxatien nae xil dela.
17 E e rin na Siona, Iahova misil meseo tei xa mahulong mei miromi. E Siona tamat ti, xi meul tang de vang meseo ak melengien tol.

*^