Rut
1
Sakpisien Xil xa Nggeih Bemei e Meulien na Ate-Isrel Tei
Rut 1:1-5
1-2 Tetiamu, e melengien xil xa Iahova tesa eilep xil mei latetutou ni mol-Isrel xil e latelepis rin nae xil vengan xa suv toto nae tehe tovuol tamu, mae kekaten tei xa eilep tekapis e tan tahal Isrel. Ma moletin tei tahal Betlehem e tan na mol-Sudah xil, xi tehe kantri tahal Moab, hisen Elimelek. Xi texo vatimol xa mahulong na Efrat. Xi teha tetel atou nan, xa hisen Noume, e tetel horamue lu nalu, xa hisealu Malon e Kilion. Xil ba lateti huram vahis e rute ak. E melele xa lateti rute ak, Elimelek temat, ma Noume teta tasen tang tetel horamue nan xalu. Di, horamue xalu ak luteteli mi atou lu tahal Moab, hisealu Oripa e Rut. Melele xa huram hexalu (10) mei tetavi, Malon xal Kilion mun lutelel. Ma, Noume tetat temak tang, tiramue nan e horamue nan xalu mun latehe tovuol.
Noume Xal Havnahin Rut Ludilomun Lube Metimal Tahal Betlehem
Aveti vahis mei mitavi, e Noume milongeong ni xa Hi di duxol xat moletin nan xil nggo rin xa di misak ni anien sae xil di meul bos rilomun. Misak ni, Noume bue xat xi tengan ihe reling kantri tahal Moab itel havnahin xalu. Xatel vus latobituei latoba tengan latotilomun latohe tan na mol-Sudah xil. E melele xa di latoba, Noume biteni mi xalu bitene, “Multilomun mun tang mulihe visal ninemil xati xalu. Inou nasis tengan Hi ipisen hosien mi xamil ixoni ngan taxa mutepisen ni minou tetel horamue navan xalu xa lulel tuei. Nasisi mun xa Hi ipol ni xamil mikila muliteli rilomun e mulikamet hosien itel tiramue hu tova.”
Di, Noume maheah xat xalu tengan vastovokein xalu e vaha. E xalu di lumuis 10 e lubiteni mini lubitene, “!Misakras li malherelinguk! Xamel malhusiluk, ratiha ratiti vituei itel moletin nam xil.”
11 E Noume bit rilomun ni mi xalu bitene, “Havuxahin xalu, bos mak mu xa mutitlomun muliha. ?Veneh ma mubit mulhusil nou? ?Munemi mubit inou nikila nipes horamue lu mun tengan muliteli mun itel xalu? 12 !E-e! !Muliha! Inou nabe tovolih pupu tengan nateli rilomun. ?Tave ti neta xosxa inou nanemi namit nikila niteli mun xosali tang, e nipes horamue lu mun, 13 xamil mulkila multatil xalu ha vuma ... lalomatu lalopin ni tetelien? E-e, ngan ak misakras vastal vamak. Havuxahin xalu, xos mulkila mulikamet hosien mu e meulien namil, e inou nasakras. Mulnahusil nou ti! E meulien navan, napus pangasien holu vengan xa he Iahova di nggeih da xat nou.”
14 Xalu lumuis vatei mun. Di, Oripa maheah xat avu sasa nan, misep lingi, e ba tengan vatilomun vahe visal vatimol nan xil. E Rut, xi miteli en nggeih, en titavei vahe relingi. 15 Ma Noume biteni mini bitene, “?Rut, pus ti? Tumahin di dilomun tengan vahe visal moletin nan xil e hi nan xil. Xouk mun uhusili muliha ha upus vatimol nam xil.
16 E Rut bit rilomun ni mini bitene, “!Onasil nou ti tengan name relinguk! Umaen ni nou li nihusiluk. !Rute xave xa uha en, inou mun niha en! Rute xave xa uta en, inou mun nita en. Moletin nam xil, lihe moletin navan xil mun. E Hi nam, ihe Hi navan mun. 17 Rute xave xa umat en, inou mun nimat en, e litihin nou e rute ak. Nasakras namaen neta tova vahur rat nou ra xouk ha vuma ... tei ralu imat. !Ngan ak be hitxatien navan e Iahova isa longpangasien te xeih mei iti xat nou xosxa nihur xotehi!”
18 Melele xa Noume pus kila xa Rut, nenemien nan nggeih tengan ihusili, xi tasak ti mun tengan vasila vahe relingi.
19 Ma xalu lukakao vuma ... ba luduxoh metimal tahal Betlehem. E melele xa be lustal, moletin xil vus te rute ak latemanin ni xalu. E atou xil lamesep pupu e labitene, “?Noume mak xiak?”
20 E Noume bit rilomun ni mi xil bitene, “Munakes nou ni 'Noume' ti li mun. Mukes nou ni 'Mara' vengan xa Iahova pol ni meulien navan polu ni pangasien.* 21 Melele xa natehe reling rute ak, heok xalu tepolu ni hosien, e taxeak, Hi nggur rilomun ni nou namei del heok hon tang. ?Veneh ma mukes nou ni Noume vengan xa Hi te Xeihen di pol ni nggeih pupu minou e misa pangasien minou?”
22 Nggo sexien ak, Noume nggo kantri tahal Moab e dilomun bemei Isrel del havnahin Rut, xa be ate-Moab. E melele xa mei lustal e metimal tahal Betlehem, bale mun be tematu e naho sa moletin xil.

*1:20:

1:22: